ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและน้ำอย่างใกล้ชิด

News in Asia

ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและน้ำอย่างใกล้ชิด

ชาวบ้านที่น่าจะได้รับผลกระทบยังได้รับคำเตือนให้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและน้ำอย่างใกล้ชิดด้วย กรมยังตั้งข้อสังเกตว่ามีแม่น้ำและทางน้ำอีก 11 แห่งที่ถูกจัดวางไว้เพื่อให้เป็นไปได้ว่าจะล้นในช่วงเวลานี้ ประกอบด้วยแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำจิแม่น้ำกาฬสินธุ์แม่น้ำเพชรบุรี

ในจังหวัดเพชรบุรีแม่น้ำตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแม่น้ำโขงในหนองคายจังหวัดบุงคาน , นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญและอุบลราชธานี นอกจากนี้หกจังหวัดภาคเหนือกำลังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มเป็นพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียงแม่สะเรียงปายสบเมยและเมือง) สามอำเภอเชียงใหม่ (อมก๋อยอำเภอพร้าวและฝาง) 14 อำเภอในจังหวัดเชียงราย (แม่ฟ้าหลวง, เวียงป่าเป้า, ดอยหลวง, พญาเม็งราย, แม่สรวย, แม่สาย, แม่จัน, เมือง, เชียงของ, เทิง, เวียงแก่น, ป่าแดง, เชียงแสนและขุนตาล) สี่อำเภอพะเยา (ภูแสงป่องเชียงคำและชุน) อำเภอแพร่จังหวัดน่านและอำเภอบ่อเกลือ